Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Charisma van de Karmel

Charisma van de Karmel

Wij trachten het Charisma van de Karmel te bereiken, door de navol­ging en de voort­zet­ting van de bid­dende Christus, gestalte te geven in een mariale levens­hou­ding, Jezus in ons hart dragen, over Hem nadenken en met Hem spreken. Deze hou­ding maakt het ons moge­lijk ons helemaal aan Hem over te geven. Dit betekent dat we alles met Hem delen, dat we een vriend van God zijn. De overgave aan God door het voor­beeld, de lei­ding en de bescher­ming van Maria.

Zo wordt de Karmel - ‘de bloeiende tuin’- het symbool van gees­te­lijk schoon­heid, de gees­te­lij­ke piek en de intieme vriend­schap met God door middel van het gebed. Daarom: wanneer men Karmel zegt moeten ook de eerste associaties zijn: een radicale keuze voor God en een innige ver­bon­den­heid met God, vurig­heid en gebed.

Maria is voor ons het meest zuivere voor­beeld van geloof en van de intiemste vereni­ging met Christus. Wij vereren haar als onze Moeder en Koningin en stellen ons kloosterleven onder haar bescher­ming.

Maria is de mooiste bloem van de Karmel, een sieraad van de Karmel. Zij is het voor­beeld en de lerares van het gebed en voor het leven van een innige ver­bon­den­heid met God, het zoeken naar de wil van God voor het eigen leven en de dienst aan God door overgave.

De weg van de Karmel is de weg van het ‘niets’

Het Karmelwapen

Het Karmel­wa­pen duidt de berg Karmel in spi­ri­tu­ele zin aan. Op de top is het Karmelideaal - een leven in innige vriend­schap met God - vol­ko­men verwezen­lijkt. Wij willen God bereiken, naar Hem gaan en zo snel moge­lijk ons doel bereiken. Alvorens de spi­ri­tu­ele berg van de Karmel te kunnen beklimmen zal men zich moeten ontdoen van alle ballast, de spi­ri­tu­ele rug­zak. Wij kunnen een “alpinist” van het geloof zijn, die de hoogste bergtop zal bereiken hoe zwaar de weg ook is - dat is de weg van de Karmel.

Op de banier in het wapen staat: “Zelo Zelatus sum pro Domino Deo Exercituum” - Ik heb vurig geijverd voor Jahwe, de God van de legerscharen. (1Kon 19:10a)