Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Links

Links

Over­zicht van links die wij aanbevelens­waar­dig vin­den.

Carmel DCJ Neder­land

Carmel DCJ we­reld­wijd

Overige katho­lie­ke sites