Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Menu Zorghotel

Zorgappartementen Casa Carmeli

In juli 2016 opende de zusters Karme­lie­tes­sen de deuren van het complex Casa Carmeli met 16 zelf­stan­dige 2 en 3 kamer seniorenwo­ningen. Ieder ap­par­te­ment is geschikt voor een of twee personen en uw huisdier mag gezellig mee.

Tevens is er een ap­par­te­ment be­schik­baar voor senioren die na een operatie moeten aansterken of als respijt­zorg met als doel de man­tel­zor­ger een adempauze te geven.

Casa Carmeli biedt een veilige en gezellige omge­ving aan waar senioren zoveel moge­lijk zelf­stan­dig kunnen wonen. De thuis­zorg komt langs bij bewoners die dit nodig hebben, en verder zijn de zusters in de buurt om een oogje in het zeil te hou­den en om te onder­steunen in de man­tel­zorg.

Voor meer vei­lig­heid en bewe­gings­vrij­heid heeft ieder ap­par­te­ment een personenalarm dat zowel binnen als buiten de woning werk­zaam is. In dit alarm is een GPS inge­bouwd, zodat de hulp­ver­le­ner altijd kan zien waar de bewoner zich bevindt. Het alarm is doorgeschakeld naar een alarm­cen­trale die bij eventuele calami­teiten een hulp­dienst kan aansturen.

In het gebouw zijn er voor de bewoners algemene ruimtes be­schik­baar, zoals logeer­ka­mers, biblio­theek, kapsalon, fysio­the­ra­pie ruimte, biljart en de ruime zonnige serre met terras.

Het land­goed van 3,5 hectare biedt genoeg wandel­gele­gen­heid op zowel geasfal­teerde paden rond de gebouwen, als onverharde paden in het bos.

De kapel van de zusters is over­dag open en nodigt uit om eens rus­tig te zitten en eventueel deel te nemen aan de dage­lijkse mis.

Op dit moment zijn er nog ap­par­te­menten vrij. Deze ap­par­te­menten zijn ongeveer 50 m2 groot. Zij be­schik­ken over een woon­ka­mer met keukentje, slaap­ka­mer, bad­ka­mer en inloop kast. De huurpijzen liggen tussen € 850 - € 990. Hierbij komen nog service­kos­ten van ongeveer € 650. Bij deze service­kos­ten zijn de volgende kosten ingesloten:

 

  • gas/water/licht
  • gemeente­lijke belas­tingen
  • alarm­sys­teem
  • schoonmaak van de algemene ruimtes
  • afschrij­ving inventa­ris in de algemene ruimtes en tuin
  • klein on­der­houd in de woning
  • bijdrage aan de bewoners­com­mis­sie
Kijkt u hier voor het hui­dige aanbod

 

In­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie?


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.