Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Stage op het klooster

gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2019

De afgelopen week had Casa Carmeli ver­ster­king van een stagiaire. Een leer­linge van HAVO 3 wilt in de toe­komst graag verpleegkunde stu­de­ren en vond bij de zusters een bij­zon­dere stage­plaats om kennis te maken met het zorgen voor ouderen. Daarbij heeft ze na­tuur­lijk ook een goed beeld gekregen van het kloosterleven.

De stagiaire heeft met de zusters geholpen bij de ouderen, maar ook in de wasserij en was aanwe­zig bij de gebedstij­den. Alles bij elkaar een af­wis­se­lende en in­druk­wek­kende stage.

De zusters waren zeer en­thou­siast en wie weet, komen er wel vaker stagiaires. Van harte welkom!

tags: Stagehavomiddelbare school