Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Bijeenkomsten pater Frans Vervooren

gepubliceerd: donderdag, 29 augustus 2019

Wie ben ik?
Dietrich Bonhoeffer na 75 jaar ‘Verzet en Overgave’

In het jaar 2020 zal het 75 jaar gele­den zijn dat Dietrich Bonhoeffer werd vermoord (9 april).

Zijn leven en zijn (nagelaten) werk is nog altijd een bron van in­spi­ra­tie voor heden­daag­se zoekers naar een eigen­tijdse wijze van chris­te­lijk geloven en (oecu­me­nisch) kerk-zijn. In het werk­schrift Bonhoeffer75 wer­den zijn gedichten en gebe­den in gevangen­schap opnieuw ver­taald en voor­zien van herdich­tingen en gespreks­vra­gen. De vraag: ‘Wie ben ik?’ (titel van één van zijn gedichten) is een leidraad. Kick Bras schreef een inlei­ding in de spiri­tua­li­teit van Bonhoeffer onder de titel: ‘Voor het leven’. In drie bij­een­komsten beginnen we samen deze teksten met aan­dacht te lezen en in vrij­heid te delen hoe ze in ieder van ons resoneren.

Destijds, 75 jaar gele­den waren het turbulente tij­den. De tij­den zijn nu anders, maar er is nog altijd een kans op herken­ning van het soms adembe­ne­mende verlangen in stille hoop.

Prak­tische in­for­ma­tie

locatie: Klooster Casa Carmeli, Beklsaan 9 te Vo­ge­len­zang
data: Drie woens­dag­mid­da­gen van 14.00 - 16.00
11 sep­tem­ber, 16 ok­to­ber en 20 no­vem­ber 2019
aanmel­den: lia.magdelijns@casema.nl
be­ge­lei­ding: pater Frans Vervooren (karmeliet) vanuit de Karmel­groep "Jordaan­stroom"
kosten: naar draag­kracht (€ 10 per bij­een­komst - inclusief koffie/thee)