Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Dagindeling

Dagindeling

De zusters kennen min of meer een vaste dagin­de­ling rondom de dage­lijkse eucha­ris­tie­vie­ring en de getij­den­ge­beden: de lau­den, het mid­dag­ge­bed, de vespers en de completen.

Wie denkt dat het in het klooster saai is of eentonig, is hier nog nooit geweest. Wij ervaren in ieder geval dat Onze Lieve Heer ons pro­gram­ma vaak in de war schopt, wij dat geheel niet erg vin­den en we geen tijd hebben om maar iets saai te vin­den.

 

 

5.15 uur de wekker loopt af: tijd om wakker te wor­den. We staan op en bid­den het morgenoffer.
5.45 uur lopen we ons eigen rondje, een zuster zet de ramen en deuren open in het klooster en kapel om te luchten, de ander zet thee, zorgt dat alles voor het ontbijt gereed staat en iemand zorgt dat de kloosterkat door middel van een gevulde etensbak de gewijde stilte in het klooster niet langer verstoort. Klooster­hond Lotte mag tot het ontbijt vrij rondrennen op het land­goed.
6.00 uur Lauden en medi­ta­tie
7.20 uur een zuster wast de ontbijt­boel af, iemand anders zorgt voor de klooster­hond en laat de kippen vrij en weer andere zusters helpen bewoners van de zorgap­par­te­menten met het ochtendritueel en iemand bereidt alles voor in de sacristie en kapel voor de vie­ring van de heilige Mis
7.50 uur gees­te­lij­ke lezing: samen lezen we een boek, bestu­de­ren we een Bijbel­tekst of een stukje uit de regel
8.20 uur wij berei­den ons voor op de heilige Mis
8.30 uur Eucha­ris­tie­vie­ring
9.15 uur in deze tijd doet iedere zuster het werk dat haar is opgedragen. In het klooster, de wasserij, de zorgap­par­te­menten, admi­ni­stra­tie, enz.
11.20 uur de grote klok wordt geluid en dit betekent dat we ophou­den met werken, een groet tot Maria brengen en naar het oratorium (=gebeds­ruim­te van de zusters) gaan.
11.30 uur mid­dag­ge­bed en lezingen­dienst
12.00 uur we leggen de laatste hand aan het berei­den van het mid­dagmaal
12.30 uur mid­dagmaal - we eten een warme maal­tijd - bezoek aan het heilig Sacra­ment
13.00 uur afwassen, opruimen, tafels dekken en sommigen helpen weer in de zorgap­par­te­menten, wat vrije tijd


15.30 uur lessen of studie­tijd voor de novicen en pos­tu­lan­ten of werk voor de andere zusters
16.30 uur novicen en pos­tu­lan­ten hebben wat vrije tijd voor bij­voor­beeld een korte wan­de­ling, spelen met Lotte en de bal of ... , de anderen werken tot de bel gaat
16.50 uur de grote klok wordt geluid, we groeten Maria met een Weesgegroet en gaan naar het oratorium om ons voor te berei­den op het gebed
17.00 uur Vespers en medi­ta­tie
18.00 uur avond­maal­tijd - bezoek aan het heilig Sacra­ment
18.30 uur afwassen, tafeldekken, rondje bij de ouderen in het zorgho­tel en de gasten in het witte huis en de avond­zorg van enkele bewoners
19.30 uur recreatie hier komen de zusters samen en praten we over de dag, terwijl we handarbeid ver­rich­ten. De andere zusters voegen zich hierbij toe wanneer ze klaar zijn in het zorgho­tel.
20.00 uur we kijken samen naar het nieuws op de tele­vi­sie
20.45 uur we sluiten samen de dag af in de kapel en groeten Jezus in het heilig Sacra­ment
21.15 uur naar onze cellen en nu begint het groot stil­zwij­gen tot na het eerste gebed ’s morgens. In onze cel kunnen we nog iets lezen uit de regel en con­sti­tu­ties en een ander boek, zodat we met een goede gedachte kunnen gaan slapen.
22.00 uur licht uit en slapen

Op zon- en feest­da­gen ziet het er een klein beetje anders uit, maar de structuur blijft min of meer het­zelfde.