Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)

Casa Carmeli is lid van Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Netwerk Palliatieve Zorg

Casa Carmeli is lid van Netwerk Palliatieve Zorg

Gift

Gift

De Neder­landse provincie van de con­gre­ga­tie heeft een ANBI status, maar wat betekent dat?

Wanneer u overweegt geld te schenken aan onze con­gre­ga­tie, dan is het goed om te weten dat deze schen­kingen als gift aftrek­baar kúnnen zijn voor de belas­ting. In dat geval geldt dus: u geeft aan de con­gre­ga­tie en de belas­ting­dienst betaalt mee!

Giften kunnen als ‘gewone gift’ aftrek­baar zijn. U telt dan jaar­lijks al de bedragen die u heeft ge­schon­ken aan goede doelen bij elkaar op en u ver­werkt ze in uw aangifte. Dan dient u echter reke­ning te hou­den met een zo­ge­naamde ‘drempel’. Een gedeelte van uw giften (of zelfs het gehele bedrag) komt niet voor aftrek in aanmer­king omdat u niet boven de drempel uit­komt. Het schenken aan onze con­gre­ga­tie kan wellicht meer opleveren als u kiest voor een ‘perio­dieke gift’ in plaats van een ‘gewone gift’.

Wij proberen de fiscale be­han­de­ling van giften hier­on­der uit te leggen, maar als u nog vragen hebt, neemt u dan gerust contact met ons op!

Gewone gift

In uw aangifte in­kom­sten­be­las­ting kunt u uw ker­ke­lijke bijdragen (samen met andere giften) als gift aftrekken. Niet het gehele bedrag van de gift kan wor­den afge­trok­ken. Er geldt een drempel­be­drag (1% van het inkomen, met een minimum van € 60). Alleen het deel van de gift boven dit drempel­be­drag mag wor­den afge­trok­ken. Tevens geldt een maximum voor het aftrek­baar bedrag, name­lijk van 10% van het inkomen.

Voor­beeld:

Stel: u verdient € 25.000 per jaar en doet voor een bedrag van € 600 aan giften. Uw drempel­be­drag is dan: 1% van € 25.000 is € 250. U kunt € 350 aftrekken (€ 600 minus € 250).

Perio­dieke gift

Bij perio­dieke giften is het gehele bedrag van de gift aftrek­baar voor de in­kom­sten­be­las­ting. Hierbij geldt de drempel en de maximale aftrek­baar­heid dus niet. 

Voor­beeld:

Stel u verdient € 25.000 per jaar en u doet € 600 aan perio­dieke giften. U kunt de volle­dige € 600 aftrekken. Dus geen aftrekbeper­king door een drempel. U krijgt dus een groter gedeelte van uw gift terug van de belas­ting­dienst!

U snapt, het is fiscaal aan­trek­ke­lijker om van uw giften een perio­dieke gift te maken. Om uw schen­king als perio­dieke gift af te kunnen trekken, moet er wel aan bepaalde voor­waar­den wor­den voldaan.

Deze voor­waar­den zijn:

  • De instantie waaraan u schenkt dient een ANBI (Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling) te zijn. Dat is de con­gre­ga­tie van Zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus (d.c.j.)
  • Voor­heen moest de gift in een offi­cië­le akte wor­den vast­ge­legd. Vanaf 1 januari 2014 is een notariële akte echter niet meer nodig en vol­staat een onder­handse over­een­komst tussen u en de con­gre­ga­tie. Wij willen en zullen u daar in voor­ko­mend geval graag mee helpen.
  • Er moet in ieder geval minimaal 1x per jaar een bijdrage wor­den overgemaakt;
  • Minimaal 5 jaar achter elkaar moet ongeveer het­zelfde bedrag aan dezelfde ANBI wor­den overgemaakt. Uit­zon­de­ring op de 5 jaars-regel wordt gemaakt bij bij­zon­dere omstan­dig­he­den (bijv. werkeloos­heid of over­lij­den).

Nogmaals, wij zijn u graag behulp­zaam wanneer u overweegt, in welke vorm dan ook, geld aan onze con­gre­ga­tie te schenken. U kunt hier­voor contact opnemen met onze fi­nan­cieel n­ter­me­diair, mevrouw M. Oudsen van Fris Fi­nan­cieel (0252-532778). Zij zal uw vragen be­ant­woor­den.