Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Apostolaat

Onze Moeder Stichteres begon het werk dat God haar had opgedragen met de zorg voor het onbeschermde kind, met het ‘thuis voor de thuis­lozen’.

De Kerk heeft de beslis­sing van onze stichteres om zich naast de karmeli­taanse con­tem­pla­tie aan het apos­to­laat te wij­den goedge­keurd. Daar­mee zijn het apos­to­laat, naast het gebed en het ge­meen­schapsleven, be­lang­rijke ele­menten van ons kloosterleven.

Prak­tisch

Om ge­meen­schapsleven, stilte en gebed te waarborgen wordt het apos­to­laat altijd op het eigen terrein verricht. Zo kan een ritme van gebed, apos­to­laat en stilte elkaar nauwsluitend opvolgen.

Als het moge­lijk is en met de bij­zon­dere levens­wij­ze van onze Con­gre­ga­tie te verenigen, verlenen wij ook hulp bij taken in het bisdom. Het huis heeft langere tijd een onder­ko­men gebo­den aan het groot­semi­narie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Er bestaat een samen­wer­king met het bisdom voor jon­ge­ren en evangeli­sa­tie. Ook komen er regel­ma­tig school­klassen langs.

Zorgho­tel

Op het land­goed Casa Carmeli zijn op 15 au­gus­tus 2016 de zorgap­par­te­menten inge­ze­gend. Om dit moge­lijk te maken ging er een intensieve en radicale ver­bou­wing van de paviljoens aan vooraf. De kinder­ka­mers en huis­ka­mers wer­den omge­vormd tot 16 zelf­stan­dige ap­par­te­menten voor ouderen. Zij hebben het regel­ma­tig moei­lijk in de hui­dige samen­le­ving en vallen buiten de boot qua zorg­ver­le­ning. Ze hebben behoefte aan een veilige leef- en woon­om­ge­ving. De zusters maken het, samen met de familie en de thuis­zorg, moge­lijk dat ouders zo lang moge­lijk zelf­stan­dig kunnen blijven wonen. De zusters helpen hen met de man­tel­zorg, staan klaar voor een praatje en helpen met medicijnen en tal van andere dingen.

 

Karmel apostolaat