Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Lekenorde

Lekenorde

De Karmel bestaat niet alleen uit reli­gi­euzen, ook leken voelen zich getrokken tot de Karmel spiri­tua­li­teit. De groep uit Vo­ge­len­zang or­ga­ni­seert regel­ma­tig bij­een­komsten in Casa Carmeli.

Voor opgave voor deze bij­een­komsten, of voor meer in­for­ma­tie:

Het leven doorleefd

Naar in­spi­ra­tie zoeken vanuit mys­tieke teksten in Oog in oog van Kick Bras.

Oog in oog - Kick Bras

In het boek Oog in oog verzamelde Kick Bras teksten uit de chris­te­lijke mys­tiek in woord en beeld. Zoals het leven zelf een ‘levensweg’ en een ‘levens­ver­haal’ is, zo weer­spie­gelen levens­er­va­ringen zich in teksten en beel­den van mystici en kunste­naars. We lezen ge­za­men­lijk gedeelten uit dit boek en zoeken naar spi­ri­tu­ele ver­die­ping van onze chris­te­lijke geloofsweg. We zoeken naar diepgang om het leven met aan­dacht en compassie te doorleven.

 • Be­ge­lei­ding: pater Frans Vervooren OCD (karmeli­taans theoloog)
 • Ma­te­ri­aal: het boek Oog in oog, Vught 2017 ISBN: 9492 183569 789
 • De bij­een­komst gaan we elke maand op woens­dag­mid­dag doen, van 14.00 uur – 16.00 uur
 • Voor deze cursus zijn de kosten €100,- deze kunt u bij de 1e bij­een­komst voldoen.
 • Data voor 2018: 12 sep­tem­ber / 10 ok­to­ber / 14 no­vem­ber / 19 de­cem­ber
 • Data voor 2019:2 januari / 13 februari / 20 maart / 10 april / 1 mei / 12 juni

De Jordaan­stroom

Bij­een­komst Vo­ge­len­zang info-ochtend

 • Datum: 12 sep­tem­ber 2018
 • Aanvang: 11.00 – 12.30 uur
 • Ie­der­een is welkom.
 • Data 2018: 12 sep­tem­ber / 14 no­vem­ber
 • Data 2019: 2 januari / 29 maart / 1 mei
 • Aanmel­den bij lia.magdelijns@casema.nl 
 • Tel: 015-2618710

Karmel is de berg, die symbool staat voor de weg naar binnen, beeld van het open leren staan voor de ENE. Dat open-staan (Ruimte) is de kern van karmel­spi­ri­tua­li­teit. Kerk-zijn is tege­lijker­tijd een avontuur. Hoe kijk/zie ik naar de kerk?

Karmel betekent ook ‘ver­die­ping’: diepere lagen ontdekken in het zoeken. Het zoeken gebeurt met gevoel en vraagt ook een denkende benade­ring. 

Het door­denken van de erva­ring. Wat gebeurt er dan? Telkens andere wegen uitproberen vanuit het verlangen, naar een dichter komen bij het Centrum, het Godsgeheim. Hoe draag je erva­ring over? Hoe kun je de vonk (van de Geest) doen overslaan?

Au­gus­ti­nus zegt: “Bemin en doe wat je wilt”. Dat is eigen­lijk wat spiri­tua­li­teit eigen­lijk wil over­bren­gen, dicht bij de Bron blijven, ver­trouwen dat het goed komt en dat je de goede weg, een spoor, erin zult vin­den.

Erva­ringen als geschenk vanuit liefde die doet wat je niets liever wilt op je eigen weg. Heb je een spoor gevon­den, dan kies je ervoor: dit hoort bij mij, dit is mijn weg.

Spiri­tua­li­teit wordt in het alge­meen be­schre­ven als een vorm van ‘doen’. Spiri­tua­li­teit heeft ook met niet doen te maken, en daardoor dichter bij de Bron komen.

Wat je gaat proeven, is een Geheim, maar je deelt met anderen mee in het Geheim. Karmel (Teresa) kiest voor het woord ‘Centrum’, de Bron. Soms blijkt er overvloed op een plek waar je dacht dat je het niet zou vin­den.