Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Privacy

In heel de Europese Unie geldt vanaf 25 mei 2018 één rege­ling voor de omgang met per­soons­ge­ge­vens. Deze nieuwe wet wordt ook wel de AVG (Algemene Veror­dening Gege­vens­be­scher­ming) genoemd. De rooms-katho­lie­ke kerk heeft een regle­ment over hoe om te gaan met per­soons­ge­ge­vens en privacy in pa­ro­chies.

Contact

Als u vragen heeft over het beleid omtrent per­soons­ge­ge­vens of een klacht heeft over publi­da­dig van privacy-gevoelige in­for­ma­tie, neemt u dan contact met ons op.