Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Vastenactie

Jongeren in Kroatiƫ

gepubliceerd: dinsdag, 25 februari 2020

Dit jaar hou­den we weer een vas­ten­ac­tie. Ditmaal voor de jon­ge­ren in Kroatië. Kroatië is een land waar nog steeds de won­den van de burger­oor­log zicht­baar zijn. Vooral de jon­ge­ren van 18 jaar en ouder zijn kin­de­ren die geboren zijn in of vlak na deze oorlog. Ook veel zigeuner­kin­de­ren wor­den op­ge­van­gen. Zij wor­den nog steeds voor vuil aangezien, maar bij de zusters vin­den zij een toevluchtsoord.

Onze zusters in Leskovac Kroatië zorgen voor deze en andere kin­de­ren in een kinderhuis. Hier mogen zij van de rege­ring t/m 18 jaar blijven. Maar de zusters hebben gemerkt dat niet elke jongere van 18 klaar is om op eigen benen te staan, al helemaal niet gezien hun ach­ter­grond. Dit zijn jon­ge­ren zonder ouders, zonder toevluchtsoord, niemand om op terug te vallen. De zusters kon­den dit niet over hun hart ver­krij­gen. Daarom hebben zij met hulp van de EU en vele giften een speciaal huis gebouwd waar deze jon­ge­ren op kamers kunnen wonen en lang­zaam leren op eigen benen te staan. Vanuit de rege­ring is hier verder geen hulp meer voor. Maar deze jon­ge­ren willen stu­de­ren, een rijbe­wijs halen, een leven opbouwen. Dit is enkel moge­lijk dmv giften.

De zusters voe­den de kin­de­ren zelf­stan­dig op. Als er grote aankopen gedaan moeten wor­den, wor­den de kin­de­ren en jon­ge­ren hierbij betrokken. Zo hebben ze het huis samen met de kin­de­ren en jon­ge­ren ingericht. Er wer­den mooie zaken geknutseld, verkocht en van het geld wer­den meubels gekocht. Hiervan hebben wij ook het een en ander mogen ont­van­gen om voor hen te verkopen. Zie onze webwinkel.

WIlt u hen helpen? Deze jon­ge­ren helpen een toe­komst te geven?

U kunt uw donaties in de ver­trouwde doos in de kapel geven,

Overmaken naar: NL48 ABNA 0480 0761 70 tnv Ned. Prov. v/d zrs. onder vermel­ding van: "Vas­ten­ac­tie Kroatië"

Of via een Tikkie.

Heel veel dank voor uw bijdrage!