Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Maatregelen mbt het corona-virus

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020

Met pijn in ons hart hebben ook wij, de zusters Karme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart van Jezus, stappen moeten ondernemen ivm het Corona-virus. De Neder­landse bis­schop­pen hebben besloten dat alle missen op zater­dag en zon­dag afgelast wor­den. Dit betekent helaas ook dat de H. Mis op zater­dag en zon­dag in onze kapel niet toe­gan­ke­lijk is voor gasten van buitenaf.

Laten we met elkaar bid­den dat deze crisis snel voorbij mag gaan en dat dit virus zo weinig moge­lijk slacht­of­fers veroor­zaakt.

Op de week­da­gen is de kapel nog steeds open, ook als u wilt komen bid­den, of een kaarsje wilt ops­te­ken bent u nog steeds van harte welkom.

Gebed

God, toevlucht in onze nood, 
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen 
die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, 
dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werkt
en dienste van heel de samen­le­ving.

Doe ons beseffen 
hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt 
nu wij de kwets­baar­heid van ons bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.