Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Het Meesterwerk van Francine Rivers

gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022

Ik heb dit boek gelezen en ik denk dat het iets is om aan te bevelen

Francine Rivers is een schrijfster die romans schrijft waarin God en het geloof een dui­de­lijke rol spelen. Dit boek ‘het Meester­werk’ is zij be­gon­nen om een ant­woord te zoeken op twee

vragen: Welke invloed hebben trau­ma­tische jeugd­er­va­ringen op het denken en het gedrag van de twee volwassen hoofd­personen in het boek? Kunnen twee gebroken en bescha­digde in­di­vi­duen samen heel wor­den? 

Voor God is alles moge­lijk

Voor God is alles moge­lijk, maar wat als het geloof ontbreekt?

In het boek volgen we Grace, Zij verloor op jonge leef­tijd haar beide ouders en is gelovig opgevoed. En Roman, een kunste­naar die helemaal niets met God en geloof te doen wil hebben. We volgen niet alleen hun ont­wik­ke­ling, maar het verhaal laat je ook nadenken over je eigen leven.

Jezus is gestorven voor onze zon­den

Het meester­werk” is absoluut geen zoetsappig verhaal met een happy end. Ja, er is roman­tiek, en ja, het is tame­lijk voorspel­baar waar het tussen Grace en Roman op uitloopt. Maar het thema is helder ge­for­mu­leerd door Francine Rivers zelf: „De zonde bracht Adam en Eva de dood - en voor ons allemaal. Het loon voor de zonde is de dood en daarna komt de hel. God zond Zijn enige Zoon, Jezus Christus, om met Zijn bloed onze zon­den te ‘betalen’, zodat wij van de dood gered wor­den en voor eeuwig in de hemel bij Hem mogen leven - als we geloven in Jezus’ werk aan het kruis. Geloof en belijd je zon­den en je wordt gered. Verwerp Hem en je de brengt de eeuwig­heid in de hel door.”

Francine Rivers illustreert het bestaan van de hel op een manier die wel typisch Ameri­kaans is, maar werkt de twee facetten van zowel Gods liefde als Zijn hei­lig­heid breed uit. De dage­lijkse beke­ring is ook van belang. Leven tot Zijn eer en naar Zijn wil, Hem volgen waartoe wij allen geschapen zijn. Francine Rivers ein­digt met de woor­den uit Efeze 2, 10: „Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van goede daden die God heeft voor­be­reid.” Of met de woor­den van de ESV (The English Standard Version): „We are His workmanship.” Wij zijn Zijn Maaksel, Zijn Meester­werk, geschapen in Christus Jezus, om in ons leven de goede daden te rea­li­se­ren die God voor ons al bereid heeft. Geloof en wordt gered! Anders is daar het eeuwige verderf. Dat is de ind­ringende bood­schap van deze roman.

Woord van mij­zelf

De schrijfster is pro­tes­tants. Niks mis mee, maar het motto Geloof en wordt gered gaat bij de Katho­lie­ke Kerk nog iets verder. Het ont­van­gen van de sacra­menten, vooral de eucha­ris­tie en het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning her­stel­len onze ver­bon­den­heid met God en de Kerk telkens op nieuw en sterken ons geloof. En vergeet niet het sacra­ment van de zieken - de zie­ken­zal­ving, ook wel de laatste sacra­menten genoemd.

God nodigt uit

Ik denk dat God ons steeds uitno­digt om Zijn Weg te volgen om op Zijn Stem in te gaan. Hij heeft veel geduld en de laatste uit­no­di­ging komt bij ons sterven of er na. Dan hebben we de keuze om op Zijn Liefde in te gaan of niet. Wie zou niet voor Zijn Liefde kiezen?

Ik nodig u uit om het boek te lezen!

tags: blog