Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Wees voorzichtig met oordelen

gepubliceerd: maandag, 27 juni 2022

Een heldere en snelle geest is een geschenk van God,

maar een veroor­de­lende, kri­tische geest is een last. Als je erover nadenkt, zou er dan iemand in de buurt willen zijn van iemand die snel veroor­de­lend en kri­tisch is? Ik denk niet zo veel. En als jij met iemand bent die moet sa­men­le­ven of - werken met iemand die kri­tisch is en altijd een hard oor­deel uitspreekt over een mede­mens kan het benauwend en zwaar zijn, omdat hetgeen je hoort je hoe dan ook zal eïn­vloe­den. Vooral wanneer je diegene (nog) niet kent. Hoe vaak hoor je: “voor die en die moet je uitkijken”

Ik hoorde het thuis al: “met die moet je geen vrien­den wor­den, die deugt niet. Ik waar­schuw je.” Eigen­wijs ging ik als kind toch zelf op onder­zoek uit, maar toch kruipt er iets onder je huid, sijpelen woor­den in je hart. Je voelt je minder vrij. En ook; iemand met een slecht gewoonte kan ver­an­de­ren.

Een veroor­de­lende geest zal altijd fouten vin­den bij anderen in plaats van, van ze te hou­den zoals Jezus en de gebo­den ons voor­hou­den.

Stichteres

Onze stichteres de zalige Maria Teresa van de heilige Jozef zegt het in onze con­sti­tu­ties ongeveer zo: “Niemand zal over een medezuster oor­de­len. Wie kent haar echt zoals God haar kent? Wie weet waar ze vandaan komt, haar ach­ter­grond, ge­schie­de­nis en cultuur?” En zo is het ook. Iemand kan mis­schien best grof of onge­mak­ke­lijk zijn in de omgang, maar we weten niet waarom iemand zo doet of reageert.

Wat je ziet bij een ander dat heb je zelf!

En nog een uit­spraak, maar dan van mijn novice­mees­teres van vroeger: “iets wat je stoort/opvalt bij een ander dat heb je vaak zelf!” Echt zo vaak komt dit uit. En zuster is geen heilige ook ikzelf maak mij soms schul­dig aan een ge­mak­ke­lijk oor­deel of irri­ta­tie, maar de laatste uit­spraak van deze zuster heeft me al vaak doen lachen wanneer ik dit herkende en dan is de irri­ta­tie ook weg. Sinds het noviciaat is dit mijn gewetens­on­der­zoek wanneer de kri­tische geest in mij spreekt.

Oordeel niet ... heb gewoon lief en laat God oor­de­len. En denk eens, wanneer u zich aan iemand ergert, aan de wijs­heid van zr. M. Agnes, mijn novice­mees­teres.

Of na­tuur­lijk aan Jezus zelf, onze beste gids:

Oordeelt niet, opdat gij niet ge­oor­deeld wordt. Want met het oor­deel dat gij velt, zult gij ge­oor­deeld wor­den en de maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. (Mt. 7,1-2)