Algemeen Nut Beogende Instelling

Onze con­gre­ga­tie is er­kend als ANBI waar­door giften af­trek­baar zijn van de be­las­ting.

Waarom de paus rustig slaapt

gepubliceerd: maandag, 4 juli 2022

Ondanks al zijn zorgen en verant­woor­de­lijk­he­den, ver­telde paus Fran­cis­cus dat hij ’s nachts rus­tig en vre­dig slaapt. Zijn geheim? Sint Jozef.

Dankzij het evan­ge­lie van Matteüs leren we de heilige Jozef iets beter kennen: 

Als er een crisis situatie is in zijn leven, ligt hij er niet wakker van. 

Wat deed Jozef toen Maria zwanger bleek? Hij ging slapen, en dat is een heel ver­stan­dige reactie. In zijn slaap krijgt hij via engelen te ‘horen’ wat hij moet doen. 

Geen top­stukken voor paus Fran­cis­cus

Als je de paus van Rome bent kun je de mooiste kunst­werken in je kamer laten zetten: mis­schien wel een Madonna van Rafael of Leonardo, top­stukken genoeg in het Vati­caan. Paus Fran­cis­cus koos voor iets anders. Op de on­der­staan­de foto uit zijn werk­ka­mer zie je een icoon van Maria, met de cadeauverpak­king er nog bij, een beeldje van Sint Jozef met een staf met lelies en een slapende Jozef.

Die slapende Jozef had hij ook al op zijn kantoor staan in Buenos Aires toen hij nog bis­schop was. De paus heeft zelfs twee beeldjes van de slapende Sint Jozef: één in de zit­ka­mer en een ander in de slaap­ka­mer. ’s Avonds aan het einde van de werk­dag schrijft de paus zijn zorgen op een briefje, legt ze onder het beeldje van Jozef en gaat naar bed. En dan slaapt hij goed, ondanks alle zorgen en verant­woor­de­lijk­he­den.

Dromen zijn niet altijd bedrog

Over Sint Jozef weten we maar weinig. De evan­ge­liepassages zijn kort en de rest is legende. In het Evan­ge­lie van Mattheus lees je dat Jozef door een engel in een droom gevraagd wordt Maria tot vrouw te nemen, hoewel ze al zwanger is. “Toen Jozef uit zijn slaap wakker werd, deed hij zoals de engel van de Heer hem had opgedragen.” (Mt. 1:24)

Op de volgende bladzijde wordt Jozef in Beth­le­hem in een droom door een engel gewaar­schuwd voor de ko­men­de ver­vol­ging door koning Herodes en gemaand om naar Egypte vluchten. “Hij stond op en nam nog die nacht met het kind en zijn moeder de wijk naar Egypte.” (Mt. 2:14). En nog een stukje verder herhaalt zich dat als het weer veilig genoeg is om terug te keren.

Mysterie van het geloof

Blijk­baar heeft de paus veel ver­trouwen in Sint Jozef. Of moet je zeggen, Paus Fran­cis­cus heeft ver­trouwen in God en zijn engelen? Ik denk allebei. De paus beseft dat hij ondanks zijn geloof in God en ondanks zijn hoge functie niets begrijpt van het grote mysterie dat God zelf is - een mysterie waar hij zich als gelo­vi­ge toch aan toever­trouwt.

Hij kijkt niet neer op het geloof van gewone mensen die heiligen en engelen nodig hebben als opstapjes naar het mysterie. Hij zou voor het slapen gaan kunnen kijken naar een echte Rafael, een Perugino of een Madonna van Bellini. In plaats daarvan gaat hij naar een heel gewoon beeldje van een slapende Sint Jozef en ver­trouwt hij zijn zorgen toe aan de pleeg­va­der van Jezus.

Gebed

En terwijl hij zelf slaapt groeit het inzicht dat je niet kunt af­dwin­gen maar dat je gegeven wordt. Gegeven door God zou je willen zeggen, maar dat klinkt zo hoog van de toren. Een bood­schap van een engel, zeg je dan: geko­men in dromen die geen bedrog zijn.

Mis­schien bidt de paus wel met psalm 131:

Heer niet trots is mijn hart,
niet hoog­moe­dig mijn blik.
Ik zoek niet wat te groot is
voor mij en te hoog gegepen.

Nee ik ben stil gewor­den
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind in mijn ziel in mij.
Hoop op de Heer, van nu tot in eeuwig­heid.

Zou u in de voetsporen van onze paus Fran­cis­cus ook uw zorgen aan St. Jozef willen toe­ver­trou­wen? We hebben beeldjes van de slapende Jozef in onze webshop. Van harte aan­be­vo­len. Het werkt echt!

Volgende keer hoe de heilige Jozef een plaats in het leven van zr. Elvira Maria kreeg.